Start

Historia nauk przyrodniczych

SYLABUS PRZEDMIOTU NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH*

Lp.

Elementy składowe sylabusu

Opis

1.

Nazwa przedmiotu

Historia nauk przyrodniczych

2.

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot

Wydział Chemii

3.

Język przedmiotu

polski

4.

Rok studiów, semestr

trzeci semestr

5.

Imię i nazwisko osoby (osób) prowadzącej przedmiot

dr Krystyna Łopata, dr Wrócisława Bergandy

6.

Imię i nazwisko osoby (osób) egzaminującej bądź udzielającej zaliczenia w przypadku, gdy nie jest nim osoba prowadząca dany przedmiot

7.

Formuła przedmiotu

Wykład, seminarium

8.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych

–    10 godzin wykładu,

–    5 godzin seminarium

9.

Założenia i cele przedmiotu

Ukazanie rozwoju chemii – od alchemii do chemii współczesnej ze szczególnym uwzględnieniem wkładu chemików krakowskich w rozwój tej dziedziny wiedzy.

10.

Metody dydaktyczne

–    10 godzin wykładu,

–    5 godzin seminarium,

Uwaga: zajęcia nie odbywają się w systemie tygodniowym, lecz według odrębnego harmonogramu.

11.

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu, w tym zasady dopuszczenia do egzaminu, zaliczenia z przedmiotu, a także formę i warunki zaliczenia poszczególnych form zajęć wchodzących w zakres danego przedmiotu

Zaliczenie na podstawie obecności i aktywnego uczestniczenia w seminarium

12.

Treści merytoryczne przedmiotu oraz sposób ich realizacji

Treści przekazywane słuchaczom:

Rozwój nauk przyrodniczych. Wyodrębnienie się chemii jako osobnej dyscypliny. Rozwój pojęć chemicznych. Chemia praktyczna. Chemia jako przedmiot nauczania. Rozwój chemii w Krakowie.

13.

Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej, obowiązującej do zaliczenia danego przedmiotu

1. W. Bergandy, Od alchemii do chemii współczesnej.

 

 


* * sporządzono w oparciu o broszurę „Europejski system transferu i akumulacji punktów (ECTS). Krótki przewodnik”, opracowany na podstawie przewodnika „Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów i Suplement do Dyplomu”, sfinansowany w ramach funduszy Programu SOCRATES-Erasmus, Warszawa 2006.